Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
  

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 21.03.2012
Дата публікації 31.03.2012 00:05:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Розуменко Віра Прокопівна - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(місцезнаходження: Україна, 17100, Чернігівська обл., Носівський район, 
місто Носівка, вул. Київська, будинок 9)
Наглядова рада повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2012 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, приміщення актового залу.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та державну реєстрацію.
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства та викладення їх у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради, визначення кількісного складу. Затвердження умов цивільно-правових договорів / трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про надання майнової та фінансової поруки по кредитах ТОВ «Наташа-Агро», які будуть отримані в АТ «Ощадбанк» шляхом передачі в заставу Банку нерухомого майна основних засобів та обладнання, а також надання повноважень виконавчому органу Товариства на укладання відповідних договорів, що супроводжують надання майнової та фінансової поруки.
12. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинів.
13. Схвалення значних правочинiв Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік (тис. грн.)
Найменування показників період
звітний 
(тис.грн.) попередній (тис.грн.)
Усього активів 108951 59717
Основні засоби 29813 3239
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 1523 16701
Сумарна дебіторська заборгованість 67961 33577
Грошові кошти та їх еквіваленти 183 83
Нерозподілений прибуток 1293 1276
Власний капітал 4023 3939
Статутний капітал 1887 1887
Довгострокові зобов’язання 7000 4
Поточні зобов’язання 97781 55599
Чистий прибуток (збиток) 17 (-52)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7550012 7550012
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 94 73
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, здійснюється у день проведення Зборів реєстраційною комісією з 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення чергових Загальних зборів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» складеному станом на 24 годину 17 квітня 2012 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год., кабінет бухгалтерії Товариства, у а день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер Товариства Калинка Валентина Олександрівна. Тел. для довідок: (04642) 21473.
Повідомлення про скликання Зборів Товариства опубліковане в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №52 від 21.03.2012р.